Skip to main content

Arolwg Landlord 2021

1Arolwg Landlord 2021 PHysbysiad Preifatrwydd

Errors on this form

  Llwyddiant!  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!
  500 cymeriadau ar ôl

  Arolwg Landlord 2021

  Tŷ sengl
  Tŷ pâr
  Tŷ teras
  Fflat neu fflat deulawr wedi’i adeiladu i bwrpas
  Fflat neu fflat deulawr wedi’i drosi
  Fflat un ystafell, ystafell, stiwdio neu fflat
  Tŷ Amlfeddiannaeth

  Rhentu Doeth Cymru
  Fy asiant gosod eiddo
  Fy nghymdeithas neu sefydliad aelodaeth landlord
  Fforymau neu wefannau landlordiaid ar-lein (e.e., Landlordzone.co.uk/www.propertytribes.com)
  Gwefannau’r Llywodraeth (www.gov.uk)
  Teulu a ffrindiau
  Y cyfryngau - Ar-lein
  Y cyfryngau - Radio
  Y cyfryngau – Papurau newydd
  Dim un o’r rhain
  Arall (nodwch os gwelwch yn dda)

  Gwefan gosod eiddo (e.e. OpenRent, Gumtree, Upad, ac ati)
  Hysbyseb – mewn papur cenedlaethol
  Hysbyseb – mewn papur lleol
  Hysbyseb – mewn siop leol
  Hysbyseb – mewn newyddlen neu ar hysbysfwrdd lleol
  Gwasanaeth llety prifysgol
  Rhywun yn sôn
  Yr awdurdod lleol neu’r cyngor lleol
  Rwy’n gosod eiddo i deulu neu ffrindiau, gweithwyr
  Arall (nodwch os gwelwch yn dda)

  Pobl sy’n cael Budd-daliadau Tai neu Gredyd Cynhwysol
  Cyplau/rhieni sengl â phlant sy’n ddibynyddion
  Pobl sy’n rhentu am y tro cyntaf
  Meddianwyr ag euogfarnau troseddol blaenorol
  Meddianwyr â chyflyrau iechyd a allai olygu bod angen addasiadau i’r eiddo
  Rwy’n fodlon gosod eiddo i bob un o’r mathau uchod o denantiaid
  Arall (nodwch os gwelwch yn dda)

  Pe bai’r budd-dal yn cael ei dalu’n uniongyrchol i mi
  Pe bai’r Awdurdod Lleol yn talu’r blaendal neu rent am gyfnod dechreuol
  Pe bai’n haws cael geirdaon a chynnal gwiriadau credyd ar gyfer y tenantiaid hyn
  Ni fyddai unrhyw beth yn fy annog i osod eiddo i’r tenantiaid hyn
  Arall (nodwch os gwelwch yn dda)

  Cyngor gan asiantaeth rhentu
  Yn unol â rhenti sy’n cael eu codi am eiddo tebyg yn yr ardal leol
  Galw gan denantiaid am eiddo ar rent
  Costau morgais landlordiaid, gofynion benthycwr neu gostau eraill nad ydynt yn forgais
  Newidiadau treth diweddar
  Ffioedd gosod neu reoli gan asiant
  Adennill costau o waith adnewyddu neu ailaddurno
  Arall (nodwch os gwelwch yn dda)
  Pryderon ariannol, e.e. lefelau budd-daliadau, costau atgyweirio, ôl-ddyledion tenantiaid, cost benthyciad
  Ad-daliadau morgais ac ati
  Newidiadau deddfwriaethol, e.e. treth stamp neu newid i drefn dreth arall ac ati
  Ymddygiad tenant, e.e. difrod i eiddo, ymddygiad gwrthgymdeithasol, anghydfod am flaendal ac ati
  Arall (nodwch os gwelwch yn dda)
  Dim un o’r rhain

  Cael problemau wrth ddefnyddio ein eformau newydd?
  Gadewch inni wybod am chwilod gan clicio yma