Skip to main content

Cais Cludiant Ysgol

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad


  1. Manylion y plentyn

  Rhowch fanylion y plentyn sydd angen cludiant


  2. Manylion Rhiant / Gwarcheidwad

  Rhowch fanylion rhiant / gwarcheidwad

  Cadarnhau


  3. Manylion ysgol

  Pa ysgol y mae’r disgybl am fynd iddi?

  4. Rheswm dros wneud y Cais

  Dewisoch opsiwn sy'n gofyn am dystiolaeth ychwanegol. Mae angen tystiolaeth o ffydd ar geisiadau i ysgolion Ffydd (ee tystysgrif bedyddio, llythyr oddi wrth offeiriad). Os dewisoch chi'r opsiwn 'Budd-daliadau', rhowch dystiolaeth o'r budd-daliadau hyn (e.e. sganio / darlun o ddogfennau).

  Atodiadau

  Ffeiliau sydd wedi'u Uwchlwytho

   5. Datganiadau

   Darperir darpariaeth cludiant yn destun Cod Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall goblygiadau peidio â bodloni'r cod hwn. Gweler y dolenni isod i'r 'Canllaw rhieni’ a'r canllawiau statudol llawn (Nodyn: Efallai y bydd angen i chi gopïo a gludo'r dolenni hyn i'ch porwr)

   Rydw i wedi darllen a deall y cod ymddygiad ar gludiant ysgol


   Rwy'n ymrwymo i sicrhau bod ymddygiad fy mhlentyn yn dderbyniol wrth ddefnyddio cludiant ysgol, a derbyn y gallai unrhyw gamymddwyn a allai effeithio ar ddiogelwch pobl eraill arwain at gamau disgyblu, gan gynnwys tynnu darpariaeth cludiant am ddim yn ôl. Os yw fy mhlentyn yn difrodi unrhyw ddarpariaeth cludiant a ddarperir o dan gontract i Gyngor Sir y Fflint yn fwriadol, byddaf yn ad-dalu'r contractwr cludiant gyda’r gost lawn o atgyweirio'r difrod neu ddisodli’r eitem a ddifrodwyd yn ôl disgresiwn y contractwr. Rwyf hefyd yn ymrwymo i ddychwelyd unrhyw docyn / cerdyn a ddosbarthir os bydd fy mhlentyn yn anghymwys ar gyfer cludiant yn ystod y flwyddyn academaidd

   Cytunaf


   Defnyddir TCC mewn rhai cerbydau ar gyfer dibenion diogelu a monitro. Drwy roi tic yn y blwch isod, rydych yn deall y bydd ffilm o’ch plentyn cael ei storio a’i phrosesu’n unol â Deddf Diogelu Data 1998.

   Cytunaf


   Gweler y ddolen isod i Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Sir y Fflint am fwy o wybodaeth am sut mae'r cyngor yn defnyddio'ch data yn ogystal â sut i ofyn am gopi o'ch data eich hun (Noder: Efallai y bydd angen i chi gopïo a gludo'r ddolen i'ch porwr)