Skip to main content

Gostyngiad Treth y Cyngor i Fyfyrwyr

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Nodwch os gwelwch yn dda, ni ystyrir myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs addysg llawn amser fel preswylwyr at ddibenion Treth y Cyngor. Gelwir hyn yn “diystyriad disgownt”. Mae hyn yn golygu, yn ddibynnol ar nifer y preswylwyr eraill yn eich aelwyd, efallai y byddwch yn gymwys am ostyngiad ar y swm Treth y Cyngor yr ydych yn ei dalu. .

  I fod yn gymwys am ostyngiad, mae’n rhaid i fyfyriwr fod yn cwblhau cwrs addysg llawn amser mewn canolfan addysg gymeradwy. Mae’n rhaid i’r cwrs bara o leiaf un flwyddyn academaidd, mae’n rhaid i’r cwrs gynnwys o leiaf 24 wythnos o waith astudio ym mhob blwyddyn academaidd ac o leiaf 21 awr o waith astudio yr wythnos yn ystod y tymor. Nid yw dosbarthiadau gyda’r nos, cyrsiau gohebu na hyfforddiant sy’n gysylltiedig â’r gwaith yn cael eu cyfrif fel cyrsiau llawn amser.

  Er mwyn bod yn gymwys am y gostyngiad, mae’n rhaid i chi uwchlwytho tystysgrif myfyriwr gan y coleg/prifysgol ynghyd â’r ffurflen hon. Bydd methiant i wneud hynny’n arwain at oedi o ran prosesu eich cais.

  Manylion eich Aelwyd


  Rhowch enwau pawb sy’n 16 oed neu’n hŷn sy’n byw yn yr eiddo, gan gynnwys y sawl sy’n fyfyriwr.

  Manylion y Myfyriwr


  Nodwch enw llawn yr unigolyn sy’n fyfyriwr llawn amser

  Nodwch enw a chyfeiriad y ganolfan addysg

  Nodwch fanylion y cwrs os gwelwch yn dda

  Nodwch ddyddiad dechrau’r cwrs

  Nodwch ddyddiad cwblhau disgwyliedig y cwrs

  Uwchlwytho Tystysgrif Myfyriwr


  Uwchlwythwch eich tystysgrif myfyriwr yma.

  Nodwch na fyddwn yn derbyn cadarnhad o le ar gwrs gan y Coleg/Prifysgol.

  Atodiadau

  Files Uploaded

   Datganiad


   Mae’r wybodaeth yr wyf wedi’i nodi ar y ffurflen hon yn gywir. Os ydw i’n gymwys am y Gostyngiad i Fyfyrwyr, rwy’n cytuno i roi gwybod i Gyngor Sir y Fflint os bydd y myfyriwr sydd wedi’i nodi yn y cais hwn yn gadael y cwrs addysg cyn dyddiad cwblhau disgwyliedig y cwrs, neu os bydd rhywun yn yr aelwyd yn troi’n 18 oed, neu os bydd oedolyn arall yn ymuno â’r aelwyd.