Skip to main content

Atgyfeiriad Cymorth Tai

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Gwybodaeth Cleient

  Aelwyd - Rhowch fanylion unrhyw oedolion sy’n byw gyda chi

  Oedolyn 1

  Oedolyn 2

  Oedolyn 3

  Oedolyn 4

  Plentyn 1

  Plentyn 2

  Plentyn 3

  Plentyn 4

  Gwasanaethau Presennol a Hanesyddol

  Erioed wedi cael llety annibynnol Llety â Chymorth Hanes o adael tenantiaethau Hanes o gysgu allan Hanes o fod â dyledion rhent Carchar

  Anghenion Llety

  Dyled Gorlewni Perthynas yn chwalu Dianc rhag trais domestig Anghydfod â chymydog Cael fy ngadael Troseddu Ôl-ddyledion rhent presennol Anhawster yn rheoli’r rhent Anghydfod â landlord Rhybudd gan Landlord Methu ymdop Troi allan

  Anghenion cefnogi

  Atal digartrefedd Siliau cyllidebu Rheoli llety Teimlo’n ddiogel Diogelwch pobl eraill Ymgysylltu â’r Gymuned Rheoli perthnasu Sefydlu a rheoli tenantiaeth gyntaf Byw bywyd iach ac egnïol Addysg/cyflogaeth/gwirfoddoli Rheoli perthnasu Arall (nodwch fanylion)

  Cam-driniaeth ddomestig Defnyddio alcohol Defnyddio sylweddau Hanes o droseddu Yn agored i ecsploetiaeth Yn agored i gamdriniaeth Anawsterau dysgu Anhawster darllen/ysgrifennu Anhwylder Datblygu (e.e. Awtistiaeth Anabledd corfforol/synhwyrol Anableddau dysgu Gadael gofal Statws Ffoadur Iechyd Meddw Arall (manylwch)

  Cefnogaeth yn ôl yr angen Tai â chymorth hunangynhwysol Tai â chymorth wedi’u rhannu Tŷ â chymorth (Oedran 16-21) Hostel tymor byr Arall (nodwch y manylion)

  Asesiad Risg

  Sylwch, ni dderbynnir yr atgyfeiriad hwn os nad yw’r adran yma wedi’i llenwi.

  Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth